Rökning – vad gäller?

Rökning i bostadsrätt – vad gäller?
Rökning är en av de vanligaste orsakerna till uppstådda problem och konflikter i flerfamiljshus, eftersom vissa boende röker och andra boende vill inte bli utsatta för den passiva rökningen. Rättspraxis fastställer att rökning, trots allt, är något som får accepteras i samhället och att en förening kan därför inte förbjuda personer att röka i sina egna hem eller på sin egen balkong. Inte heller går det att föra in som krav i framtida lägenhetsöverlåtelser.

Vad säger lagen?
Enligt 7 kap. 9 § bostadsrättslagen är bostadsrättshavaren skyldig att, vid användning av lägenheten, iaktta det som behövs för att bevara sundhet, ordning och gott skick. Bostadsrättshavaren måste också se till att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar som kan vara skadliga för hälsan eller på annat sätt försämra bostadsmiljön. Dessutom ska bostadsrättshavaren följa eventuella ordningsföreskrifter som föreningen meddelat, så länge ordningsföreskrifterna följer ”god sed”. Detta innebär dock inte att rökning är förbjudet varken inne eller utanför lägenheterna.
Vissa lukter såsom rökning måste ofta kunna accepteras och utgör alltså ingen störning enligt bostadsrättslagens mening. Av den anledningen finns det heller ingen skyldighet för föreningen att agera mot störningarna.
Föreningen kan meddela ordningsföreskrifter som till exempel gäller rökförbud i gemensamma utrymmen såsom trappuppgångar eller tvättstugor. I praxis har det dock konstaterats att rökning är något man ofta får acceptera i samhället. Föreningen kan därför inte förbjuda personer att röka i sina egna lägenheter eller på sina egna balkonger. Förbud mot att röka utomhus är svårt för föreningen att reglera. Såsom det ser ut idag verkar det alltså inte finnas någon möjlighet att förbjuda rökning utomhus. Läs mer om detta nedan i avsnitten kring reglering av rökning i föreningens stadgar och ordningsregler.

Reglering av rökning i föreningens stadgar
En del föreningar har valt att skriva in rökförbud i sina stadgar, men skulle saken drivas i domstol är utgången ytterst oklar. Någon prövning av stadgeskrivelse avseende rökförbud på balkong finns ännu inte i praxis.
Det är Bolagsverket som har till uppgift att granska stadgar för bostadsrättsföreningar. Granskningen avser endast en laglighetsprövning. Något ”tyckande” eller annan lämplighetsprövning utövas inte av Bolagsverket. Eftersom tobakslagen endast reglerar utrymmen dit allmänhet har tillträde, det vill säga offentliga platser, berörs inte rökning inom bostaden överhuvudtaget. Det är således en ganska svår fråga.

Reglering av rökning i föreningens ordningsregler
Föreningen kan genom styrelse eller stämmobeslut besluta om ordningsregler för fastighetens allmänna delar (trapphus, gård, tvättstuga, med mera). Dessa ordningsregler måste följas så länge de följer ”god sed”. Det torde vara i enlighet med god sed att ha ett rökförbud i föreningens allmänna utrymmen. Om någon bryter mot ordningsreglerna kan föreningen anmoda bostadsrättshavaren att vidta rättelse. Någon bot eller straffavgift kan föreningen inte döma ut. Brott mot föreningens ordningsregler kan i allvarliga fall utgöra förverkandegrund, men det sker inte per automatik utan är en juridisk bedömning. En domstol får i slutändan avgöra om brottet mot ordningsregeln är tillräckligt allvarligt för att det ska utgöra förverkandegrund. Bostadsrätten är en relativt stark nyttjanderätt, och det krävs därför allvarliga störningar för att förverkandegrund ska föreligga. I dagsläget finns inga rättsfall där rökning ansetts vara förverkandegrund.

Vi är allergiska och grannen röker – vad kan styrelsen göra?
Enligt 7 kap 9 § Bostadsrättslagen gäller att ”När bostadsrättshavaren använder lägenheten skall han eller hon se till att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar som i sådan grad kan vara skadliga för hälsan eller annars försämra deras bostadsmiljö att de inte skäligen bör tålas”. Passiv rökning är i och för sig farligt för hälsan men rökning har ändå av domstol ansetts vara ett normalt inslag i boendemiljön som den boende normalt får acceptera.
Rättsfall och praxisFlera exempel på beslut i hyresnämnd och hovrätt visar på att det inte går att förbjuda rökning i det egne hemmet. I ett rättsfall i Mellansverige rörande rökning i hyresrätt, som dock går att direkt översätta till bostadsrätt, drev hyresgästerna sitt ärende till Hyresnämnden. Grannen rökte på balkongen och makarna upplevde det som mycket besvärande med rök från springor och tillluftsventil. Makarna uppgav att båda var allergiska och ville att hyresvärden skulle åtgärda problemet genom att låta montera inglasning av balkongen eller se till att den rökande hyresgästen flyttade. Hyresvärden kunde tänka sig att montera inglasning av balkongen men i så fall mot ett påslag av hyran som motsvarade kostnaden. I sitt beslut skriver Hyresnämnden att en boende inte får utsätta sina grannar för störningar som är skadliga för hälsan eller försämrar boendemiljön. Enligt Hyresnämnden ses rökning dock som ett normalt inslag i flerfamiljshus och som den boende måste acceptera, även om det kan ha en viss inverkan på hälsan. Grannens rätt att använda sin lägenhet, inklusive balkongen, står över att makarna störs av rökningen. Hyresnämnden skriver också att den inte tar någon hänsyn till att en del personer är känsligare än andra. Makarna överklagade till Svea hovrätt och bifogade ett läkarintyg om överkänsligheten, men även hovrätten gick på Hyresnämndens linje.

Vad kan styrelsen göra?
Utifrån ovanstående bakgrund är det ganska lite bostadsrättsföreningen och styrelsen kan göra gällande att reglera rökning. Föreningen kan, som beskrivet ovan, skriva in i ordningsreglerna att det inte är tillåtet att röka i trappuppgångar, tvättstugor och andra gemensamma utrymmen men eftersom vi inte har många av dessa gemensamma ytor, samt att det sällan är i dessa utrymmen bostadsrättsinnehavaren blir påverkad av passiv rökning har en reglering av detta i ordningsreglerna liten påverkanseffekt.
När det således gäller altan- och balkongrökning är det enda alternativet helt enkelt att kommunicera med den som röker, förklara hur ni upplever situationen och försök komma överens om eventuell kompromiss. Något förbud från styrelsen är alltså tyvärr inte möjligt. Skulle ni dock inte komma väl överens och det skulle uppstå en eventuell konflikt mellan bostadsrättsinnehavarna kan styrelsen komma in som tredje part och agera medlare i samtalet. Att skapa en god atmosfär och att medlemmarna följer lagen gällande sundhet, ordning och gott skick är en viktig del av styrelseuppdraget.