GDPR

GDPR – information till alla medlemmar

Den 25 maj 2018 trädde nya europeiska bestämmelser i kraft angående personuppgifter, GDPR, vilka tillför nya rättigheter till de redan existerande svenska bestämmelserna. Dessa nya bestämmelser gör det möjligt att utöva mer kontroll över dina personuppgifter när det gäller hur de insamlas, används och sparas.
På bostadsrättsföreningen Sörbyängen vet vi att sekretess och skydd av personlig information är mycket viktigt .Vi vill därför kontakta dig för att närmare förklara vad som gäller och ge dig möjlighet att bestämma hur du vill att vi behandlar dina personuppgifter.
Vi har ett utsett dataskyddsombud – ansvarig för GDPR i vår förening är den som är ordförande i föreningens styrelse.


Du har följande rättigheter över dina personuppgifter:
RÄTT TILL TILLGÅNG till de personliga uppgifter föreningen har sparade om dig.
RÄTT ATT ÄNDRA dina personliga uppgifter.
RÄTT ATT UPPHÄVA dina personliga uppgifter. Rätt till annullering.
RÄTT ATT BEGRÄNSA FÖRENINGENS ANVÄNDANDE av dina personliga uppgifter, i vilket fall vi endast sparar dem om det blir aktuellt med reklamation.
RÄTT ATT MOTSÄTTA dig användandet av dina personliga uppgifter för andra ändamål än de som inkluderas i avtalsförhållandet.
RÄTT ATT ÅTERKALLA MEDGIVANDE rätten att att återkalla vilket som helst av de medgivanden som du tidigare givit oss för att hantera personlig information.
RÄTT TILL DATAPORTABILITET. Att erhålla en datafil med dina personliga uppgifter för eget bruk eller för att vidarebefordra den till tredje part.