Andrahandsuthyrning

Godtagbara skäl
Reglerna om upplåtelse av bostadsrätt i andra hand ändrades 2014. Tidigare krävdes att bostadsrättshavaren hade beaktansvärda skäl för att hyresnämnden skulle ge tillstånd till upplåtelse i andra hand. Nu krävs bara att bostadsrättshavaren har skäl. I bostadsrättslagen anges inte vad som utgör skäl.
Det kan noteras att en bostadsrättshavares skäl normalt väger lättare med tiden. Det betyder att ett skäl som åberopas för första gången kan finnas vara godtagbart, men om bostadsrättshavaren inte återvänt till lägenheten efter en tid, är samma skäl oftast inte tillräckligt. I förarbetena och hyresnämndernas avgöranden har ett antal skäl bedömts vara godtagbara.
Vid bostadsrättsföreningen Sörbyängen i Örebro följer vi följande regler:

Ålder eller sjukdom
Ett skäl som anses godtagbart är att bostadsrättsrättshavaren läggs in på sjukhus eller annat boende på grund av ålder eller sjukdom. Föreningen tar ställning till om det är sannolikt att bostadsrättshavaren kommer att åter kunna använda lägenheten.
Tillfälligt arbete eller studier på annan ort
Tillfälligt arbete eller studier på annan ort kan utgöra godtagbara skäl. Orten bör ligga längre bort än det som kan anses utgöra normalt pendlingsavstånd, som huvudregel mer än ca 8–10 mil bort eller en restid som överstiger 1,5 timme enkel väg
Längre utlandsvistelse
Även en längre utlandsvistelse kan vara ett godtagbart skäl. För att en utlandsvistelse ska anses som längre ska den i regel pågå i minst några månader.
Provsamboende
Att vilja provsambo i ett parförhållande utgör ofta ett skäl. Provboende kan ske i den enes bostad eller i en gemensamt anskaffad bostad.
Andra skäl
Utöver de situationer som nämns ovan kan det finnas ytterligare skäl för en bostadsrättshavare att upplåta sin lägenhet i andra hand. Exempel på godtagbara skäl är när bostadsrättshavaren anskaffat en bostadsrätt för att bosätta sig i efter pensionering, men behöver hyra ut den under en kortare övergångstid. Ett annat skäl som kan anses godtagbart är kortvarig uthyrning i väntan på bättre marknadsförutsättningar för försäljning.
Uthyrningstid
Föreningen beviljar andrahandsuthyrning för en tidsperiod av 6 månader, med möjlighet till förlängning (efter ny ansökan) till ytterligare maximalt 6 månader.

På vår förvaltare Riksbyggens sida kan du som boende ansöka om andrahandsuthyrning.

För andrahandsuthyrningen tas ut en årlig avgift på 10% av prisbasbeloppet samt en avgift på 450 kr för omskyltning under under hyrestiden. Det är lägenhetsinnehavaren som själv skall meddela vår förvaltare via en felanmälan om hyresgästens namn för omskyltningen under hyrestiden – detta för att namn samt uthyrningstiden skall bli rätt.

Styrelsen sammanträder cirka en gång per månad, oftast med undantag för sommarmånaderna och vi behandlar dessa ansökningar på dessa möten. Planera också för att vår förvaltare måste få tid på sig för den kontroller och den beredning som dom utför. Detta innebär att det även under icke-sommarmånadena tar upp till 5-6 veckor innan du kan få ett beslut, så planera för detta i god tid. Det är ej tillåtet att påbörja andrahandsuthyrningen innan du fått beslutet ifrån styrelsen.