Sotning av eldstäder – info ifrån Örebro brandkår

Trivseleldning

Enligt MSBs allmänna råd om brandskyddskontroll är trivseleldning definierat såsom eldning i korta eldningscykler någon gång (1) per vecka. Översatt i mängden förbrukat bränsle kan detta innebära en maximal ungefärlig årlig förbrukning på cirka 1 m³ ved. Om eldning sker i lokaleldstäder kan sotning göras enligt följande.

Frist Tillämpningskriterier

1 år – Avser eldstäder som utgör den huvudsakliga källan för uppvärmning av det rum där eldstaden är uppställd eller för matlagning.

3 år – Avser eldstäder som eldas i mindre omfattning och som inte är den huvudsakliga källan för uppvärmning av det rum där eldstaden är uppställd eller för matlagning.

3 år – Eldstaden finns i ett fritidshus

Detta innebär att de som har kaminer i sina lägenheter skall ansvar för sotning av dessa var 3:e år. Sotning i Örebro utförs av Örebrosotarn med telefonnummer: 019-17 00 70.
Info finns också på Nerikes brandkår’s hemsida kring detta.